***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกำแพงแสน***
ประวัติ

เนื่องในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทย
 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน
 “ เฉลิมราชกุมารี ” อำเภอกำแพงแสน ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นลำดับที่ ๖๑ ใน ๗๘๙
อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ซึ่งได้รับอนุญาตจากราชพัสดุ
จำนวน ๓๕๒ ตารางวา
     งบดำเนินการก่อสร้าง และการตกแต่งภายนอกภายในอาคารขอรับการสนับสนุน
จากหลวงพ่อหลิว ปัณ.ณโก และเงินบริจาคของประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกำแพงแสน แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เปิดเป็นแห่งแรกของจังหวัดนครปฐม และเป็นแหล่งที่ ๖๘ ของประเทศ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓
นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเป็นล้นพ้น