***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกำแพงแสน***
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
      ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกำพงแสน  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   สร้างมิตรกับเครือข่ายมุ่งกระจายการศึกษา   นำพาคุณธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
     เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกำแพงแสน ให้เป็น
     1. แหล่งรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2. ศูนย์กลางการ เรียนรู้ของชุมชนเชื่อมโยงความรู้จากภายนอก
     3. ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และการทำมาหากินของคนในชุมชน
     4. ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้บริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 ยุทธศาสตร์   
     1.พัฒนาระบบการบริการอย่างเป็นระบบ
     2.นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการ การบริการ และการประชาสัมพันธ์
     3.จัดหาสื่อสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ
     4.พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ในห้องสมุดให้มีความหลากหลาย
     5.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
     6. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย